Make your own free website on Tripod.com

JACKY WU

PROFILE

English Name: Jacky (or Jason) Wu
Cantonese Name: Ng Jing
Mandarin Name: Wu Jing
Vietnamese Name: Ngô Kinh

  Films
 • Thái Cu*.c Quyê`n (phim le? with Christy Chung)
 • Tai Chi Master (Thái Cu*.c Tôn Su*)
 • Tân Thiê'u Lâm Tu*. (with Terry Fan & Athena Chu)
 • Dream of Butterfly Lovers (Uyên U*o*ng Hô` Diê.p Mô.ng)
 • Dagger Lee (Tiê?u Lư Phi Đao)
 • Descendants of Liang Shan Heroes (Lu*o*ng So*n Tiê?u Anh Hùng)
  PHOTO GALLERY
  PHOTO GALLERY 2